Hoppa till huvudinnehåll
Två personer sitter vid träbord med datorer och anteckningsblock

Skånes utveckling

DECENNIERAPPORT av Øresundsinstituttet


Skåne drabbades hårdare än övriga Sverige av finanskrisen. Den ekonomiska tillväxten definerad som bruttoregionalprodukten, BRP, föll med 5,6 respektive 5,9 procent i volym under 2008 och 2009. Efter återhämtningen 2010 föll den ekonomiska tillväxten mot noll när Astra Zeneca lade ner sin forskningsanläggning i Lund och Sony Ericsson/Sony Mobile gjorde ytterligare neddragningar. Från och med 2013 syns en liknande utveckling som i Stockholm och Västra Götaland med en uppgång fram till toppåret 2015 följt av en avmattning 2016 som dock varit kraftigare i Skåne än i övriga storstadslän.

Produktiviteten ökar

Produktivitetstillväxten i Skåne har börjat återhämta sig efter ett kraftigt fall mellan 2008 och 2013, visar en ny rapport från Produktivitetskommissionen Skåne. Bakslaget under finanskrisen handlar bland annat om nedläggningen av Astra Zenecas forskningsanläggning i Lund och neddragningar hos nuvarande Sony Mobile i Lund. Under 2014-2015 har produktivitetstillväxten i det skånska näringslivet varit knappt fyra procent per år. Det är nästan i nivå med Stockholm och på samma nivå som Västra Götaland. Dock visar preliminär statistik för 2016 att produktivitetstillväxten mer än halverats i Stockholm och i Skåne och minskat med en fjärdedel i Västra Götaland.

Fler jobb i Skåne

Sysselsättningen i Skåne har växt med 1,2 procent årligen mellan 2008 och 2016, sett till antal personer i förvärvsarbete. Samtidigt har befolkningen i arbetsför ålder, här definierad som personer mellan 20-64 år, ökat med i genomsnitt 0,8 procent samma period. Jämfört med resten av landet har dock Skåne fortfarande den lägsta sysselsättningsfrekvensen, även inklusive Öresundspendlarna. De branscher där sysselsättningen ökat mest 2008-2015 är inom hotell- och restaurang, fastighetsbolag- och förvaltning samt inom utbildningsväsendet. Idag sysselsätter vård och omsorg flest personer i Skåne och därnäst handeln, utbildningsväsendet och företagstjänster.

Minskade FoU–satsningar

Medan produktivitetstillväxten vänt uppåt i Skåne efter finanskrisen har företagens investeringar i forskning och utveckling, FoU, minskat fram till 2015. Det visar statistik från SCB som ingår i Produktivitetskommissionen Skånes senaste rapport. Mellan 2007 och 2015 har de skånska företagens utgifter för FoU minskat med fyra miljarder kronor och kurvan är fortsatt nedåtgående. Under samma period har företagen i Stockholm ökat sina FoU-utgifter med elva miljarder kronor och företagen i Västra Götaland ökat med sex miljarder kronor. Ett av Invest in Skånes uppdrag är att attrahera fler investeringar till Skåne och då bland annat inom forskningsintensiva branscher.

Dansk-svensk utmaning

Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee fick sin utformning 2016 med tre regioner och 79 kommuner som medlemmar. Finansieringen kommer från de tre regionerna. En utmaning är en inrikespolitisk överenskommelse från maj 2018 som innebär att de danska regionerna mister sitt näringslivsfrämjande ansvar och därmed den budget som även finansierar den danska delen av Greater Copenhagen-samarbetet. Fram tills lagförslaget är klart och beslutat i Folketinget under hösten 2018 råder osäkerhet om vilka som finansiellt och praktiskt blir Region Skånes framtida samarbetsparter i Danmark.

Två kvinnor drar resväskor i Malmö city
I Skåne byggs järnvägen Malmö-Lund ut till fyra spår och Västkustbanan ska på sikt bli tvåspårig hela vägen. Fyrspår med hög hastighet Lund-Hässleholm finns med i Trafikverkets plan och Lund får ett spårvagnsnät.

Ny infrastruktur

I slutet av 2018 väntas ett tyskt godkännande av den planerade tunneln under Fehmarn Bält, som förväntas stå klar mellan 2028 och 2030. Den minskar restiden med tåg mellan Malmö och Hamburg till drygt tre timmar. Det pågår en dansk-svensk statlig utredning om en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. Malmö och Köpenhamn utreder en tunnelbana mellan städerna. Landskrona utmanar med en utredning om en tågtunnel Landskrona-Nordhavn i Köpenhamn. Samtidigt pågår en utbyggnad av Köpenhamns Metro och en spårväg runt staden. I Skåne byggs järnvägen Malmö-Lund ut till fyra spår och Västkustbanan ska på sikt bli tvåspårig hela vägen. Fyrspår med hög hastighet Lund-Hässleholm finns med i Trafikverkets plan och Lund får ett spårvagnsnät.

Ny forskning

Med de världsledande materialforskningsanläggningarna Max IV (invigd 2016) och European Spallation Source i Lund (beräknas stå klar 2019) får såväl Skånes forskning som näringsliv ett lyft sett i ett längre tidsperspektiv. Med danska investeringar i Max IV och ESS, där det senare har sitt datacenter i Köpenhamn, finns en konkret koppling till Greater Copenhagen-samarbetet. De båda forskningsanläggningarna erbjuder tillsammans med Öresundsregionens 17 universitet, högskolor och universitetsfilialer en stark forskningsmiljö. I Skåne finns universitet i Lund (med Campus Helsingborg), Malmö och Alnarp samt högskola i Kristianstad.

Mer innovation

Öresundsregionens sju största science parks expanderar. Idag finns 1 500 företag med 17 000 anställda i dessa sju science parks: Ideon, Medeon, Medicon Village och Krinova i Skåne samt DTU Science Park, Cobis och Symbion på Själland. Det visar en ny rapport från Øresundsinstituttet och Medicon Valley Alliance. I Lund har Ideon Science Park utökat sin geografi genom ett samarbete mellan fastighetsbolagen Wihlborgs, Castellum och Vasakronan medan Medicon Village uppför en ny byggnad. I Malmö växer Medeon med en ny byggnad. På Själland bygger DTU Science Park ut och har invigt acceleratorn Futurebox. Cobis som ligger granne med Rigshospitalet i Köpenhamn är fullbelagt.

Sidan uppdaterad 09 mar 2021, kl 13:38