Hoppa till huvudinnehåll
Gågata i Kristianstad

Resultatet av de första tio åren

DECENNIERAPPORT av Øresundsinstituttet


På de områden tioårsjubilerande Business Region Skåne, BRS, verkar inom har Skåne utvecklats väl under senare år. Nya rekord har slagits såväl när det gäller besöksnäringen som antal stora event. Flera internationella film- och tv-succéer har spelats in i Skåne och antalet internationella investeringar och exportordrar där BRS medverkat har ökat. Arbetet med att marknadsföra Skåne är en av flera orsaker till den positiva utvecklingen i Skåne.

Business Region Skåne, BRS, är en samhällsägd koncern bestående av moderbolag och fyra dotterbolag med ett ägardirektiv som anger att det övergripande målet är ”att stärka marknadsföringen av Skåne” i samverkan med de skånska kommunerna och näringslivet. Koncernen bildades 2008 med tre dotterbolag för turism, investeringar och event och året därpå infogades även filmverksamheten vars historik sträcker sig tillbaka till 1995. BRS ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

Dotterbolagen har egna deluppdrag när det gäller marknadsföringen av Skåne och har under 2018 fått uppdaterade ägardirektiv. Ett arbete pågår för att uppdatera moderbolagets ägardirektiv. Verksamheten drivs utan vinstintresse och där 71,6 procent av BRS-koncernens samlade intäkter mellan 2009 och 2017 kommit från de två ägarna Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Bland de externa finansiärerna finns EU och Tillväxtverket. Øresundsinstituttet har i uppdrag att beskriva BRS första tio år och har valt att göra detta ur tre perspektiv:

Skånes utveckling inom de fyra dotterbolagens verksamhetsområden. Insatsernas långa tidsperspektiv gör att effekterna kan uppstå med flera års fördröjning och kan därför vara svåra att relatera till de konkreta insatserna. Bolagens verksamhet är en av många faktorer som påverkar Skånes utveckling och effekterna betecknas därför som indirekta. Vid medfinansiering av event och filminspelningar uppnås en mera direkt effekt. För besöksnäringen redovisas effekterna främst på branschen som helhet.

Bolagens organisatoriska utveckling och upparbetade samarbeten. Den kompetens och struktur som upparbetats gör det möjligt för Skåne som region att få största möjliga utbyte i interaktionen med såväl näringslivet i regionen som med nationella och internationella aktörer.

Arbetsprocesser och projekt. De fyra dotterbolagens utveckling av sina arbetsprocesser och förmåga att få extern finansiering via projekt ökar möjligheten att stärka regionen.

Resultat: Skånes utveckling

BRS-koncernen bildades samtidigt med finanskrisen. Efter koncernens inledande uppstartsår och regionens vändning från lågkonjunktur till konjunkturuppgång har Skåne utvecklats väl inom de områden som BRS dotterbolag är verksamma inom. BRS arbete är en av flera faktorer som bidragit till den positiva utvecklingen.

Skånsk besöksnäring: En ökning med 4 535 jobb

Besöksnäringen får en allt större betydelse för Skånes arbetsmarknad och ekonomiska tillväxt. Enligt SCB:s statistik var 19 108 personer i Skåne sysselsatta inom hotell- och restaurangnäringen under 2016. Det är en ökning med 4 535 personer sedan 2008. Besöksnäringen omfattar dock fler yrkesgrupper än hotell- och restauranganställda. Enligt HUI Research rapport ”Regionala turismeffekter i Skåne 2016” uppgick den totala sysselsättningen inom näringen samma år till 28 849 jobb definerat som teoretiska årsverk. Jämfört med 2014 hade antalet helårsjobb ökat med 2 424.

Den totala turismomsättningen i Skåne ökade enligt HUI Research från 34,5 miljarder kronor under 2014 till till 39,1 miljarder kronor under 2016. Turismens andel av bruttoregionalprodukten i Skåne har växt från 2,7 procent under 2014 till 2,8 procent under 2015 och 2,9 procent under 2016. Antalet gästnätter i Skåne har enligt statistik från SCB ökat med 33 procent mellan 2008 och 2017 och under första halvåret 2018 hade Skåne högst tillväxt bland storstadslänen i Sverige när det gäller gästnätter. Vad gäller antalet gästnätter är de inhemska besökarna den viktigaste gruppen följd av besökare från Tyskland och Danmark.

Antalet gästnätter från internationella besökarna ökar snabbare än de inhemska, men från en lägre nivå. Andelen utländska gästnätter i Skåne har ökat från 22 procent under 2008 till 25 procent under 2017. Den internationella turismen i Skåne har växt med i genomsnitt 4,4 procent per år mellan 2008 och 2017. Antalet turister från Indien och Kina har ökat mycket kraftigt. Läs mer om besöksnäringen och Tourism in Skånes verksamhet på sidan 26 i den kompletta rapporten.

Barn sitter med badrock på strand, tittar på solnedgång
Besöksnäringen får en allt större betydelse för Skånes arbetsmarknad och ekonomiska tillväxt. Enligt SCB:s statistik var 19 108 personer i Skåne sysselsatta inom hotell- och restaurangnäringen under 2016. Det är en ökning med 4 535 personer sedan 2008.

Internationalisering av näringslivet: 170 internationella investeringar

Näringslivet i Skåne har blivit allt mer internationellt. Under 2017 var 90 771 personer i Skåne anställda i utlandsägda företag, det är sju procent fler än för ett år sedan och närmare 13 procent fler än 2008 - trots nedläggningen av Astra Zenecas forskningsenhet i Lund 2010 och stora neddragningar vid Sony Mobile i Lund 2012-2015. Mellan 2009 och 2017 har BRS dotterbolag Invest in Skåne medverkat vid drygt 170 internationella investeringar i Skåne, däribland med företag som IBM, Bosch, McNeil och Pfizer. Invest in Skåne arbetar även med exportutveckling där 1 965 skånska företag under perioden 2009-2017 medverkat vid 513 internationella mässor m.m. Drygt 200 företag som deltagit i Invest in Skånes aktiviteter har sedan 2009 fått nya exportaffärer och internationella samarbeten. Läs mer om Invest in Skåne på sidan 36 i den kompletta rapporten.

Skåne som eventregion: 400 event gav mer än två miljarder

Beslutet från 2008 om att BRS skulle ha ett dotterbolag fokuserat mot event har gett resultat. Event in Skåne har utvecklat en eventstrategi med syfte att fler stora såväl som små event ska genomföras i Skåne. Medan Event in Skåne medverkade till fyra event i Skåne under startåret 2009 växte antalet event år efter år till toppnoteringen på 61 stycken genomförda event under 2015. Därefter har antalet event varit 37 respektive 45 stycken. Bolaget har nu tillsammans med partners värvat sammanlagt omkring 400 event och möten (inräknat återkommande event) vilket enligt bolagets egna beräkningar har resulterat i ett turistekonomiskt värde på mer än två miljarder kronor i Skåne. Antalet stora internationella möten i Skåne har under en tioårsperiod fram till 2017 ökat från 18 till 42 kongresser per år. Det visar uppgifter från organisationen International Conference and Congress Association, ICCA. Det motsvarar en ökning på 133 procent. Läs mer om Event in Skåne på sidan 44 i den kompletta rapporten.

Film och rörlig bild: 80 miljoner växte till 298 miljoner

Under fem år, mellan 2013 och 2017, satsade BRS dotterbolag Film i Skåne totalt 80 miljoner kronor i medfinansiering av produktion av film och tv-serier. Inspelningarna gav en omsättning på 802 miljoner kronor varav 298 miljoner utgjorde intäkter för skånska företag. Ur ett skånskt perspektiv gav varje satsad filmkrona 3,70 kronor tillbaka i form av en ökad omsättning i det skånska näringslivet, enligt Film i Skåne. Sedan 2003 har Film i Skåne varit medfinansiärer till inspelningar av en rad framgångsrika filmer och tv-serier såsom ”Wallander” (Sverige och BBC), ”Bron” och den guldbaggebelönade filmen ”Äta sova dö”. I samband med att den svenska versionen av Wallander-serien började spelas in skapade Film i Skåne under 2004 Ystad Studios i de gamla luftvärnshallarna på regementsområdet i Ystad. Läs mer om Film i Skåne på sidan 52 i den kompletta rapporten.

Business Region Skåne – koncernen 

Resultat: Organisatorisk utveckling och upparbetade samarbeten

Bildandet av Business Region Skåne, BRS, 2008 med först tre och efter ett år fyra dotterbolag har skapat en tydlig strukur när det gäller regionens arbete med varumärket Skåne och den samlade marknadsföringen av regionen.

Organisatoriska faser

BRS första tio år kan delas in i tre faser:

• Uppstartsfas 2008-2011.
• Dotterbolagens mognadsfas 2012-2014 
• Koncernmässig mognadsfas 2015-ff

Av konsultfirman Direndis styrelseutvärdering från 2010 framgår att den grundläggande verksamheten var välskött, att ekonomistyrningen ännu inte var färdigutvecklad och att ansvarsfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag kunde utvecklas. Det är den fas vi definerar som uppstartsfas och som vi tidsmässigt daterar till 2008-2011.

I 2014 års styrelseutvärdering av dotterbolagen beskrivs hur dotterbolagen nått längre i utvecklingen av strategier och styrdokument och att det fanns behov av att ytterligare utveckla samverkan inom koncernen. Granskningen täcker den fas som vi definerar som dotterbolagens mognadsfas och som avser åren 2012-2014. Under 2012 är t.ex. Tourism in Skåne klar med sin nytänkande strategi ”Collaborativ Tourism 2020”. Samma år hamnar Invest in Skåne på andra plats på Invest Swedens investeringslista efter att ha medverkat till att 21 internationella investeringar skett i Skåne.

I den tredje styrelseutvärderingen från 2017 framgår behovet av att tydligare redovisa nyttan som BRS-koncernen skapar för Skåne och hur man kan utveckla ägarnas insikter och förståelse för koncernbolagens förutsättningar. Såväl när det gäller dotterbolag som moderbolag är ägarstyrningen det perspektiv som får lägst betyg av styrelseledamöterna. Det innebär att dotterbolagens styrelser efterlyser en starkare koncernsammanhållning och styrning och att moderbolagets styrelse efterlyser tydligare koppling och kravbild från ägarna. Av intervjuer med moderbolagets vd Susanne Magnusson och styrelseordförande Anders Karlsson, i skrivande stund avgående regionfullmäktiges ordförande för S, framgår det att arbetet med förbättrad ägarstyrning sedan några år tillbaka har hög prioritet.

Vår roll är att se helheten. När jag 2014 valdes som styrelseordförande för Business Region Skåne efter Göran Holm pratade vi i styrelsen mycket om hur vi kan samla koncernen bättre och inte bara jobba i enskilda stuprör. Dotterbolagen har idag ett tydligt uppdrag från moderbolagets styrelse om att arbeta mer tillsammans. Nu har det arbetet tagit fart och min bild är att det uppskattas, säger Anders Karlsson.

Susanne Magnusson beskriver hur moderbolaget numera regelbundet arrangerar ordförandeträffar och att de olika dotterbolagens ordföranden med vissa mellanrum bjuds in till moderbolagets styrelsemöten.

Anders Karlsson betonar att BRS styrelse och ledning har påbörjat ett arbete för att få en bättre dialog med Kommunförbundet Skåne som äger 15 procent av aktierna i moderbolaget.

Vi arbetar tillsammans med kommunerna hela tiden på de olika områdena och har en tät dialog för att till exempel hitta nya event eller utveckla besöksnäringen. När jag pratar med folk i kommunerna känner jag att de har förtroende för oss. Men samtidigt fajtas kommunerna om investeringarna, det råder en knivskarp konkurrens och det är alltid en balansgång när man går in och stöttar olika satsningar.

Susanne Magnusson lyfter fram att ledningen även i förhållande till Region Skåne arbetar för att skapa en tydligare bild av koncernens verksamhetet och den nytta som skapas för Skåne. De arbetar också för en förbättrad kommunikation med regionstyrelsens arbetsutskott som utgör styrelsen i majoritetsägaren Region Skåne Holding AB.

Hållbarhet och digital utveckling är två andra strategiska frågor som uppges ha fått stort utrymme i det koncerngemensamma arbetet de senaste åren. Under 2018 har dotterbolagen fått nya ägardirektiv. Slutsats: BRS-koncernen har successivt byggt upp ett värde i form av en organisatorisk struktur med administrativa rutiner, styrdokument och kompetensutveckling hos medarbetare och styrelser. Det koncernmässiga perspektivet är nu i fokus.

Tydlig motpart i viktiga samarbeten

En tydlig bild som framgår av de utförda intervjuerna och de granskade interna dokumenten och årsredovisningarna är värdet av att det finns en samlad kontaktyta i regionen för att dra nytta av såväl regionala som nationella och internationella kontakter och samarbeten för att maximera regionens styrkor i förhållande till den växande globala konkurrensen från andra regioner och storstadsområden. BRS-koncernens grundläggande samarbetspartners är de 33 skånska kommunerna, Region Skåne och det regionala näringslivet. Vidare kan nämnas samarbetsparter som Visit Sweden och Business Sweden, BI-Syd som är ett samarbete om business intelligence med sex andra regioner i södra Sverige, det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committe och kontakter inom event- och filmbranscherna. Till det kommer rollen som ingång för nationella och internationella medier samt internationella företag och organisationer som behöver en samordnande skånsk kontakt.

Slutsats: BRS-koncernens roll som en samlad ingång för samarbeten och affärsmöjligheter på regional, nationell och internationell nivå har ett värde som konkurrensstärkande faktor för Skåne som region.

Fungerande rollfördelning politik - bransch

Den organisatoriska konstruktionen där moderbolaget har en styrelse som är kopplad till politiken/ägarna och självständiga dotterbolag med branschkompetens i styrelserna har uppenbarligen fungerat. Ett tecken på den långsiktiga stabiliteten i konstruktionen är att samtliga fyra dotterbolag idag har samma verkställande direktör som vid koncernens bildande för tio år sedan. Inom moderbolaget uppstod viss turbulens i samband med att Region Skånes avdelning för regional utveckling omorganiserades och posten som näringslivschef avskaffades. I samband med detta avgick BRS dåvarande vd Bodil Jönsson Rosvall våren 2016. Hon hade i likhet med företrädaren Hans Henecke kombinerat vd-jobbet med uppraget som regional näringslivschef. Vd-tjänsten i BRS moderbolag stod därefter vakant fram till augusti 2017 då avdelningen för regional utvecklings administrativa chef Susanne Magnusson tillträdde som vd samtidigt som hon behöll uppdraget som administrativ chef.

Av de intervjuer som genomförts med dottebolagens verkställande direktörer framgår att det internt ses som en styrka att dotterbolagens verksamhet kunde fortsätta att utvecklas under tiden vd-posten i moderbolaget var vakant.

Slutsats: BRS-koncernens organisatoriska grundkonstruktion med moderbolag knutet till politiken/ägarna och dotterbolag med branschkunniga styrelser har skapat god kontinuitet och ett professionellt arbete med fokus för dotterbolagens verksamhet.

Diskussion och arbete kring bord
Business Region Skånes roll som en samlad ingång för samarbeten och affärsmöjligheter på regional, nationell och internationell nivå har ett värde som konkurrensstärkande faktor för Skåne som region

Resultat: Arbetsprocesser och projekt

Huvuddelen av arbetsprocesserna och projekten drivs inom de fyra verksamhetsdrivande dotterbolagen. Under uppstartsfasen överfördes arbetsuppgifter från Region Skåne till flera dotterbolag. Invest in Skåne övertog arbetet med investerings- och exportfrämjande insatser från Inward Invest medan Tourism in Skåne övertog och tvecklade det arbete som tidigare utförts av Position Skåne och innan dess Skånes Turistråd. Under 2012 tog Tourism in Skåne över EU-projekt kopplade till utvecklingsplattformen för att 2013 ta över projektet ”Utvecklingen av besöksnäringen”.

Slutsats: Det skapas under uppstartsfasen relativt snabbt en process där BRS dotterbolag får en naturlig roll i förhållande till Region Skåne och avdelningen för regional utveckling.

Interna samarbeten inleds

Konstruktionen med en sammanhållen koncern för de fyra verksamhetsområdena har bidragit till att det uppstått interna samarbeten. 2012 påbörjade t.ex. Film i Skåne och Tourism in Skåne ett samarbete kring fiktionsturism i Skåne efter de framgångsrika satsningarna på svenska och engelska Wallanderinspelningar och skapandet av en filmstudio i Ystad. Invest in Skåne och Tourism in Skåne deltar tillsammans med bland andra Malmö Turism och Wonderful Copenhagen i en satsning på den kinesiska marknaden, ”Chinavia”. Event in Skåne och Tourism in Skåne samarbetar kring Handbolls-VM 2011.

Som koncern har Business Region Skåne utvecklats mycket, inte minst under det senaste året. Nu har vi ordförandeträffar inom koncernen och vi gör presentationer inför moderbolagets styrelse om var vi står idag och vad vi ser framför oss. Innan fanns det ett litet avstånd mellan de olika styrelserna, säger Peter Weinhandl, styrelseordförande i Tourism in Skåne och flygplatschef för Malmö Airport.

Slutsats: Dotterbolagen har goda förutsättningar för att genom inbördes samarbeten stärka varandra. Bolagens verkställande direktörer har redan god kontakt med varandra. Fler samarbeten sker även om intervjuer och styrelseutvärderingar pekar på att arbetet mot en sammanhållen koncern kan utvecklas ytterligare. En arbetsprocess mot en ökad koncernsamordning pågår.

Region Skåne och varumärket Skåne

Vid sidan av den organisatoriska koncernutvecklingen har BRS viktigaste koncernövergripande arbetsprocess handlat om utvecklingen av varumärket Skåne. Den organisatoriska grunden för att bygga platsvarumärket Skåne lades när Region Skåne bildades 1999.

Få kommuner använde begreppet varumärke bara för några decennier sedan. Det framgår i rapporten ”Image och attraktionskraft i Skåne” från 2010 skriven av Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. I rapporten beskriver han hur utvecklingen av platsvarumärken genomgått tre faser. I den första fasen fanns ett motstånd mot varumärkestänkande och man talade hellre om kommunernas profil. I den andra fasen satsade kommunerna på traditionell marknadsföring med broschyrer, logotyper och slogans. Den tredje och nuvarande fasen innebär att varumärkesbyggandet integreras i hela organisationen och genomsyrar allt som görs.

Logotyp för varumärket Skåne
Varumärket Skånes logotyp
 

Global platskonkurrens

Jesper Falkheimer pekar på att vi lever i en tid av rörlighet med ökad internationell turism och där företag såväl som talanger jagar bästa möjliga plats. Den globala platskonkurrensen har blivit en realitet. Varumärket har blivit viktigare och även regioner arbetar med platsvarumärken.

I rapporten ”En regions platsvarumärke och diversifierade identitet” har ekonomistudenterna Joakim Dahlberg och Emil Holm vid Umeå universitet studerat hur användningen av platsvarumärken utvidgats från länder och städer till att även omfatta regioner. De noterar att platsers varumärkesbyggande är en utvecklad form av platsmarknadsföring där inte bara platsen marknadsförs utan där även ett starkt varumärke etableras. Platser börjar därmed använda sig av strategisk marknadsföring på samma sätt som företag gjort under många år. Uppgiften att skapa ett platsvarumärke anser de dock är svårare. Medan företag har tydliga hierarkier och beslutssystem genomsyras platser av olika intressegrupper som vill få igenom sin vilja och av beslutsfattare som regelbundet byts ut i samband med val.

Varumärket Skånes skapas

1997 slås Kristianstads län och Malmöhus län samman och 1999 bildas Region Skåne. Med stöd av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, får Region Skåne ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Därmed har det skapats en organisatorisk grund för att utveckla platsvarumärket Skåne.

Den globala platskonkurrensen i kombination med bildandet av Region Skåne utgör bakgrunden till att varumärket Skåne togs fram i början av 2000-talet i samarbete med kommuner och näringsliv. Detta skedde innan BRS-koncernen bildats.

BRS får ansvar för varumärket Skåne

När marknadskoncernen BRS bildas 2008 är det naturligt att den får ansvar för varumärket Skåne. I två omgångar uppdateras varumärket, under 2011 respektive 2015/2016. När Business Region Skånes styrelse den 30 november 2015 beslutar om en revidering av varumärket Skåne sammanfaller det med etableringen av ett nytt dansk-svenskt varumärke. Den 15 december 2015 beslutar politikerna i det dåvarande dansk-svenska politiska samarbetet Öresundskomiteen att ombilda organisationen till the Greater Copenhagen & Skåne Committee och att internationellt arbeta med det gemensamma varumärket Greater Copenhagen. Av beslutsunderlaget till 2015 års revidering av varumärket framgår att Skåne ska förknippas med en öppen, äkta, engagerad och inspirerande personlighet med kärnvärden som öppenhet, mångsidighet och närhet.

Dokumentet medger att kännedomen om Skåne kan vara låg i ett internationellt sammanhang och öppnar därför för att knyta Skåne till andra starka varumärken.

Varumärket Skåne har blivit starkt och tydligt och kan utomlands förknippas med en spännande plats. Det märker vi till exempel när New York Times skriver om Skåne, säger Måns Renntun, kommunikationsansvarig vid Business Region Skåne.

– Sedan är vi pragmatiska och inser att alla i världen inte känner till platsen Skåne utan relaterar den då till andra starka varumärken som Sverige, Skandinavien och Köpenhamn.

– Det är väldigt viktigt att vi i framtiden inte blir akterseglade av Köpenhamnsregionen. Därför är samarbetet viktigt. Varumärket Skåne är vårt huvuduppdrag, men det ska kompletteras med Greater Copenhagen, säger moderbolagets styrelseordförande Anders Karlsson. Varumärket Skåne ska enligt den senaste revideringen även kunna samverka med lokala varumärken som Malmö, Helsingborg eller filmpersonen Wallanders Ystad.

– Vi har bland annat arbetat tillsammans med medarbetare från kommunikations- och marknadsföringsavdelningarna i Malmö stad för att se på hur våra varumärken kan stärka varandra, säger Måns Renntun.

En styrka med varumärket Skåne som han lyfter fram är närheten till Köpenhamn.

– Använder vi vårt gemensamma varumärke Greater Copenhagen på rätt sätt kan det öppna dörrar för oss. Men det ska inte ersätta platsvarumärket Skåne för platsen Skåne kommer alltid att finnas.
För att stärka arbetet med varumärket Skåne har Business Region Skåne tagit fram en hemsida med allt från varumärkesmanual till skånska berättelser: sharingskane.se.

Slutsats: BRS har på en koncernnivå vidareutvecklat och stärkt platsvarumärket Skåne och öppnat upp det så att det kan samverka med såväl lokala som internationella varumärken. Fortfarande återstår ett visst arbete med den koncerngemensamma samordningen kring varumärket Skåne. Några dotterbolag använder till exempel även begreppet Southern Sweden på ett varumärkesliknande sätt, bland annat som namn på en hemsida och som namn på en filmkommission.

Finansiering

Ytterligare en viktig arbetsprocess utgör BRS-konkoncernens omfattande arbete med att erhålla extern finansiering utanför ägarkretsen och då vanligen i form av EU-projekt, nationella satsningar och privata partners. För varje krona som de båda ägarna satsat i form av uppdragsersättning och finansiellt stöd har BRS fått in ytterligare 40 öre från externa parter. Ett frågtecken finns när det gäller om det går att upprätthålla nivån på den externa medfinansieringen med tanke på att Invest in Skåne räknar med kraftigt fallande projektintäkter och färre anställda.

Räknat från det första hela verksamhetsåret 2009 fram till och med 2017 har BRS-koncernen haft en samlad omsättning på 973 miljoner kronor. Härav kommer 647 miljoner (66%) i form av uppdragsersättning från ägarna Region Skåne (543 miljoner) och Kommunförbundet Skåne (104 miljoner). Region Skåne har dessutom satsat ytterligare totalt 50 miljoner kronor i form av finansiellt stöd/kapitaltäckningsgaranti i samband med större event och filminspelningar. Under 2018 går Region Skåne och Kommunförbundet Skåne in med sammanlagt 85 miljoner kronor i uppdragsfinansiering till BRS-koncernen. Det motsvarar 63 kronor per invånare.

Slutsats: Genom samarbeten och externt medfinansierade projekt har de medel Region Skåne och Kommunförbundet Skåne avsatt under de första tio åren uppväxlats så att en satsad krona i medeltal gett ytterligare 40 öre i resurser från externa finansiärer.

Ytterligare en finansiell aspekt handlar om BRS-koncernens eventuellt outnyttjade potential. Såväl Event in Skånes som Film i Skånes verkställande direktörer uppger att efterfrågan på aktiviteter i Skåne har växt sig större än respektive bolags finansieringsmöjligheteter. En ytterligare finansiering från ägarna skulle enligt deras uppfattning innebära fler event och fler filminspelningar i Skåne. Samtidigt ställs dotterbolagens önskemål mot de resursbehov som finns inom regionens sjukvård och kollektivtrafik.

– Jag brukar säga att BRS uppgift är att skapa mervärden i Skåne. Det kan vara i form av fler gästnätter, internationella investeringar, nya event eller filminspelningar. Sedan är det politiken som ytterst bestämmer vad det får kosta, säger Anders Karlsson.

Sidan uppdaterad 09 mar 2021, kl 13:38