Hoppa till huvudinnehåll
Regionhuset på Dockplatsen i Malmö, bild från utsidan

Historik: Koncernens bildande

DECENNIERAPPORT av Øresundsinstituttet


Tillblivelsen av Business Region Skåne-koncernen, BRS, föregicks av en successiv uppbyggnad av den regionala marknadsföringen. Redan 1980 registrerades den ideella föreningen Skånes Turistråd och 1995 bildades Film i Skåne. 1999 bildades Region Skåne och en förvaltning för näringslivsutveckling skapades. BRS tillkom 2008 för att skapa en sammanhållen och stabil organisation.

De uppdrag som hanteras av Business Region Skånes dotterbolag har i flera fall en historik som går betydligt längre tillbaka i tiden än den nuvarande bolagsbildningen. Behovet av ett samordnat skånskt arbete kring turism, investeringar och filmproduktioner har växt fram under lång tid. Det framgår av hur tre olika organisationer för detta bildades mellan 1980 och 1999.

Tre olika startår för grundverksamheten

Den 30 juli 1980 registreras den ideella föreningen Skånes Turistråd. Skånes 33 kommuner gick via Kommunförbundet Skåne samman om en gemensam turistverksamhet med uppdraget att arbeta med ”informationsverksamhet, bokning och utredningsverksamhet”. Den ideella föreningen Film i Skåne bildades under 1995 efter samtal mellan Svenska Filminstitutet, Malmöhus läns landsting och filmpedagogiska verksamheter i Malmö och Lund.

1999 bildas Region Skåne med ett regionalt utvecklingsansvar i enlighet med ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”. Det leder till att förvaltningen för näringslivsutveckling bildas med underverksamheten Inward Invest vars uppdrag är att attrahera internationella investeringar till regionen.

Generell trend

Bildandet av Inward Invest är inte en specifik skånsk utveckling utan handlar om en process där marknadsföringen i flera regioner professionaliseras inom bland annat turism och investeringar.

Den regionala danska turistorganisationen Wonderful Copenhagen bildas 1992 medan den investeringsfrämjande organisationen Copenhagen Capacity bildas 1994. På den svenska västkusten började 13 kommuner med Göteborg i spetsen att samarbeta kring det näringslivsfrämjande arbetet 1992 och år 2000 bildas Business Region Göteborg. I Stockholm bildas kommunalt ägda Stockholms Näringslivskontor AB under 2004 och som senare har döpts om till Stockholm Business Region.

Under 2006 bildas Stockholm Business Alliance som idag har 55 medlemskommuner från åtta olika län. Sättet att organisera arbetet skiljer sig åt mellan regionerna men behovet av ett samordnat arbete kring marknadsföring, turism och investeringar framgår tydligt.

Global konkurrens kräver professionalisering

Utvecklingen kan sammanfattas i att den pågående regionaliseringen i kombination med en ökad global konkurrens om turister, investeringar, filminspelningar och event ledde till bildandet av nya professionella organisationer som arbetade över kommungränserna. Som det noteras på sidan 12 i denna rapport sker samtidigt en utveckling mot att regioner bygger upp egna platsvarumärken och börjar använda sig av strategisk marknadsföring på samma sätt som näringslivet. Även denna utveckling leder till ett behov av professionella regionala organisationer.

Det kan konstateras att det sedan början av 1990-talet växt fram nya behov av att stärka Skånes konkurrenskraft. Bildandet av BRS-koncernen var ett sätt att möta detta behov. Eller som Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö och suppleant i moderbolaget Business Region Skånes styrelse, uttrycker det:

– Vad händer om vi inte gör det här? Vi talar sällan om alternativkostnaden. Och hur värderar vi den bearbetning som görs nu men som syns först om fem år?

Region Skåne bildas

2002 bildas BRS föregångare Position Skåne genom en sammanslagning av Skånes Turistråd, ägt av Kommunförbundet Skåne, och Region Skånes verksamhet Inward Investment som drevs inom förvaltningen för näringslivsutveckling. Uppdraget var snarlikt dagens BRS-koncern, att via ett offentligt ägt aktiebolag marknadsföra platsvarumärket Skåne, främja turismen och få nya företag att etablera sig i Skåne. Ägarfördelningen var densamma, Region Skåne ägde 85 procent och Kommunförbundet Skåne 15 procent.

Position Skånes existens blev kortvarig och verksamheten fick stor uppmärksamhet i media när politiska beslut ändrade bolagets planering och budget i samband med att en deltävling till segeltävlingen America’s Cup arrangerades i Malmö i september 2005. Året därpå återtog Region Skåne det investeringsfrämjandet arbetet från Position Skåne och 2008 beslutades det att avveckla Position Skåne.

Det var regionstyrelsens dåvarande ordförande Jerker Swanstein (M) som gav regionens dåvarande näringslivschef Hans Henecke i uppdrag att 2008 bilda en samordnad koncern, dagens Business Region Skåne, BRS. Även Vellingepolitikern Göran Hom (M) fanns bland initiativtagarna.

Nybildade BRS-koncernen tog över turism- och investeringsverksamheterna från Position Skåne respektive Region Skåns förvaltning för näringslivsutveckling. Det blev grunden till dotterbolagen Tourism in Skåne och Invest in Skåne.

Enligt Hans Henecke betonade politikerna samtidigt att arbetet med eventfrågor var eftersatt och därmed var BRS tredje dotterbolag fött, Event in Skåne. Film i Skåne bildades som ideell förening redan 1995, bildade ett dotterbolag 2001 och startade 2004 filmstudion Ystad Studios. Men först i september 2009 blir Film i Skåne ett dotterbolag inom BRS. Hans Henecke menar att det i längden var orimligt för Region Skåne att gå in med miljonfinansiering i ett bolag ägt av en idell förening. Som dotterbolag inom BRS var Film i Skåne lättare att finansiera för regionen samtidigt som bolaget kunde visa upp en kapitalstark ägare i samband med medfinansiering av filmproduktioner.

Med inspiration från Stockholm

Hans Henecke hade ett förflutet från Stockholm och berättar att han hämtade inspiration från Stockholm Business Region som bildades 2004 under namnet Stockholms Näringslivskontor AB.

– Jag hade arbetat i Stockholm och hade rätt mycket kontakt med Stockholm Business Region. Deras vd Olle Zetterberg lät mig titta på deras stora organisationsutredning, säger Hans Henecke.

Det blev ingen kopia av Stockholm Business Region AB, som är helägt av Stockholms stad, men inspirationen är tydlig. Lösningen blev istället att skapa Business Region Skåne som koncern med fyra dotterbolag för turism, investeringar, event och sedermera film.

– Då tyckte jag att det var bra att skapa en sammanhållen organisation som inte låg i nämndstrukturen utan som ett bolag. De politiska frågorna skulle handla om uppdraget och hanteras inom Business Region Skånes styrelse, som är politiskt sammansatt, med separata dotterbolag med enbart branschfolk i styrelserna. Business Region Skåne skulle fungera som marknadsföringsorganisationen medan Region Skånes näringslivsförvaltning skulle vara verkstaden som arbetade med utvecklingsfrågorna, säger Hans Henecke.

En annan förebild för BRS-koncernen var de danska satsningarna på turism och investeringar berättar moderata Vellingepolitikern Göran Holm som var styrelseordförande för Business Region Skåne mellan 2008 och 2014 och idag är suppleant i styrelsen.

– Vi hade ett dubbelriktat mål när vi startade Business Region Skåne om att internationalisera näringslivet och stärka besöksnäringen. Men vi måste också titta på vem vi konkurrerar med. Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen har mångdubbelt större resurser. Danskarna har insett vilken inkomstkälla det är med besöksnäring och internationella investeringar.

Stabil organisationsstruktur

Den organisatoriska strukturen för BRS-koncernen har hållit under de första tio åren. De verkställande direktörerna i samtliga fyra dotterbolag sitter kvar på sina poster. Endast när det gäller koncernchefen har det skett personförändringar.

Efter att ha lett uppstarten av BRS-koncernen som vd samtidigt med jobbet som näringslivschef i Region Skåne gick Hans Henecke i pension under 2012. Han ersattes på båda posterna av externt rekryterade Bodil Rosvall Jönsson som kom från vd-jobbet på Malmös kommunala inkubator Minc.

Våren 2016 slutar Bodil Rosvall Jönsson i samband med att Region Skånes avdelning för regional utveckling omorganiseras och tjänsten som näringslivschef försvinner. Bodil Rosvall Jönssons efterträdare Susanne Magnusson, rekryteras internt. Hon har behållit rollen som administrativ chef för Region Skånes avdelning för regional utveckling. Enligt Susanne Magnusson innebär hennes roll som administrativ chef för avdelningen för regional utveckling att BRS kontaktyta inom Region Skåne blivit bredare.

En person som följt BRS-koncernens utveckling utifrån är ekonomijournalisten Thomas Frostberg vid Sydsvenskan och tidigare vid Rapidus.

Hans bild är att BRS gått igenom flera olika steg i utvecklingen. Från en lite stapplande fas där de hittade sin roll i regionen och frågan om hur arbetsfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag skulle vara till att utvecklas mot att bli en etablerad och decentraliserad samhällsägd koncern.

– De har fått ganska starka verkställande direktörer i de fyra dotterbolagen. Min bild är att det är dotterbolagen som driver verksamheten och kommunicerar om sina framgångar medan moderbolaget har en mera administrativ roll, säger Thomas Frostberg.

Dotterbolagens självständiga roller med egna styrelser bestående av branschkunniga personer är både en styrka och svaghet menar han. Styrkan är att dotterbolagen fått en professionell fokus mot den egna branschen. Svagheten är att det kan vara svårare att följa de mera övergripande utvecklingstrenderna.

– Det finns nya frågor där Business Region Skåne som koncern måste titta mera visionärt på vad dotterbolagen ska arbeta med om tio år. För de enskilda bolagen kan det vara svårt att ta ett helhetsgrepp på frågor som till exempel FN-målen i Agenda 2030, säger Thomas Frostberg och knyter därmed an till det arbete som pågår för att stärka koncernperspektivet i BRS samlade arbete.

Del av det skånska innovationssystemet

Business Region Skåne utgör en del av det skånska innovationssystemet med bl.a. Tourism in Skånes arbete med destinationsutveckling och Film i Skånes arbete med att utveckla den skånska filmnäringen. Inom Region Skåne finns utöver delägda BRS flera andra innovationsstödjande avdelningar och företag. Här finns avdelningen för regional utveckling med enheterna ”Näringsliv och arbetsmarknad” och ”Innovation och entreprenörskap”, helägda Innovation Skåne AB samt delägda Almi Företagspartner Skåne AB och Science Village Scandinavia AB.

Såväl i Sverige som i Danmark finns en pågående diskussion om hur många aktörer innovationssystemet omfattar och om det behövs en mera fokuserad struktur. Den 24 maj 2018 gjordes en politisk överenskommelse om att skapa ett mera fokuserat näringslivsfrämjande system i Danmark4 med tyngdpunkt mot kommuner och tvärkommunala näringslivshus.

I Sverige har diskussionen pågått länge och landets regioner har fått en tydligare roll. Samtidigt har antalet aktörer växt vilket Thomas Frostberg noterat i artiklar under 2010 och 20135.. Region Skåne lät 2016 konsultföretaget Kontigo göra en utredning som konstaterade att det skånska innovationssystemet mellan 2009 och 2015 växt från 50 till 80 aktörer och noterade att ”det växande innovationssystemet kan bidra till svårigheter att överblicka dessa verksamheter, vad de erbjuder och till vem”.

Business Region Skånes tillkomst och fortsatta utveckling mot en mera sammanhållen koncern kan ses i skenet av utvecklingen inom hela innovationssystemet.

Sidan uppdaterad 09 mar 2021, kl 13:38