Hoppa till huvudinnehåll
Malmö ovanifrån på natten

Framtid: Skånska utmaningar och möjligheter

DECENNIERAPPORT av Øresundsinstituttet


Globaliseringen ökar såväl resandet som konkurrensen mellan regioner om internationella investeringar, turister och talanger. Den snabba digitaliseringen i kombination med ändrade värderingar skapar nya affärsmodeller, inte sällan under disruptiva former. Samtidigt är resurserna hos BRS-koncernens ägare begränsade och koncernens ekonomiska behov står mot sjukvårdens behov. Kraven ökar på att BRS fortsätter att utveckla organisation och affärsmodeller för att nå en ökad produktivitet och för att klara den hårdnande konkurrensen.

Omvärlden förändras allt snabbare. Distruptiva förändringar är ett begrepp som blivit vanligt när utvecklingen inom näringsliv och samhälle ska beskrivas. Att Apples iPhone slog ut Ericssons och Nokias traditionella så kallade feature phones var bara början på en omvälvande förändring i samhället och som kom att få stor betydelse inte minst för näringslivet i Lund.

Men de riktigt stora förändringarna i samhälle och näringsliv kommer med nya tillämpningar där smartphones och molntjänster i kombination med artificiell intelligens, big data och värderingsförändringar skapar helt nya affärsmodeller. Airbnb med uthyrning av rum och lägenheter direkt mellan privatpersoner förändrar hotellbranschen medan delningstjänsten Uber utmanar taxibranschen. Affärsmodellen ändras i bransch efter bransch. Nya strategier för hållbarhet och digital utveckling har blivit en självklarhet för företag och organisationer, så även för BRS-koncernen.

Globala trender

De omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen i Skåne har i en konsultrapport från Kontigo1 under 2016 sammanfattats som:

  • Globaliseringen. Omfattar allt från växande gränsöverskridande investeringar, handel, turism och kapitalflöden till frågor som kultur, miljö, attityder och livsåskådning.
  • Teknikutvecklingen. Nya material och produkter samt teknik som möjliggör nya tjänstelösningar kan som nämnts tidigare ge distruptiva effekter. Det handlar om allt från artificiell intelligens och big data till utvecklingen av molntjänster och mobila lösningar.
  • Värderingsförändringar. ”När en allt större del av kundens upplevda värde ligger i någon form av tjänstelösning skapas också nya typer av värdekedjor och nya typer av affärsmodeller”, skriver Kontigo och pekar på företag som Uber och Airbnb.
  • De stora samhällsutmaningarna. Hälsa, demografi, livsmedelstrygghet, ren energi, smarta och gröna transporter, klimatåtgärder för resurseffektivitet och råvaror, trygga samhällen och ett Europa i en föränderlig värld är exempel på framtida utmaningar.

När World Economic Forum i rapporten ”The Future of Jobs” rangordnar de viktigaste teknologiska förändringarna som påverkar arbetsmarknaden hamnar mobilt internet och molntjänster i topp följt av big data, nya energikällor, internet of things, crowdsourcing samt avancerad robotteknologi och självstyrande fordon.

FN har sammanfattat världens största framtida utmaningar i 17 globala mål i ”Agenda 2030”. Detta återspeglas i Region Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”4 som fungerar som ett övergripande styrdokument även för BRS-koncernen.

Regionala möjligheter och utmaningar

Sammantaget innebär ovan nämnda trender att den teknologiska utvecklingen, forskningen och innovationssystemet blir allt viktigare för att Skåne ska nå en hållbar tillväxt i framtiden. Med tanke på att investeringarna i forskning och utveckling, FoU, minskat i Skåne under flera år (se sid 14 i den kompletta rapporten) är det viktigt att Skånes styrkepositioner tas tillvara.

I Lund bidrar de nya materialforskningsanläggningarna Max IV och ESS till att göra Skåne till en hetare forskningsregion. Ideon Science Park i Lund har växt genom samarbeten mellan tre fastighetsbolag medan grannen Medicon Village bygger ut. I Malmö bygger Medeon Science Park ut medan Krinova Science Park i Kristianstad utökat sitt samarbete till 12 skånska kommuner. Helsingborg satsar på en e-handelsinkubator. Medan mobilklustret utvecklar internet of things och lockar företag som Bosch och Volvo till Lund pågår en branschglidning där life science möter ICT-klustret genom m-Health och e-Health. IBM motiverade sin nya satsning på en utvecklingsavdelning i Malmö med att stadens mångfald i kombination med regionens universitet gav en unik innovationskraft. Malmö har även utvecklats till Skånes centrum för huvudkontor. Närheten till Köpenhamns internationella flygplats, som nu byggs ut för 22 miljarder danska kronor, har stor betydelse för Skånes näringsliv.

Det globala resandet ökar med en växande medelklass i länder som Indien och Kina. Det ger en ny möjlighet som Tourism in Skåne nyttjat. Vd Pia Jönsson Rajgård har tidigt uppmärksammat vikten av att man utvecklas till att bli ett innovativt kunskapsföretag som använder digitaliseringens möjligheter för att kunna bidra till den regionala besöksnäringens utveckling. Samtidigt lyfter hon fram betydelsen av social hållbarhet när besöksnäringen växer i omfattning. I Barcelona har protesterna mot den växande turismen hörts en längre tid. Nu har även invånarna i centrala Köpenhamn börjat protestera mot turismens nackdelar visar artiklar i Berlingske.

Den ökande globala konkurrensen om investeringar skapar rörlighet åt båda håll. Det gäller att såväl lyckas attrahera investeringar som att sedan behålla dem i Skåne. Astra Zeneca utvecklade under årtionden sin forskningsenhet i Lund men valde 2010 att stänga anläggningen. Den kanadensiska mobiltillverkaren RIM köpte 2010 Malmöbaserade utvecklingsföretaget TAT men valde fem år senare att avveckla verksamheten i Malmö. Lundabaserade bildhanteringsföretaget Scalado köptes av Microsoft 2013 och avvecklas under 2018.

Samtidigt finns det flera positiva exempel på internationella investeringar i skånska företag där de nya ägarna satsar i regionen. Japanska Canon köpte 2015 Axis som just nu storsatsar på ett nytt huvudkontor i Lund. Amerikanska BorgWarner köpte 2011 Haldex Traction i Landskrona som nu kompletteras med nya produkter. Franska Pernod Ricard köpte 2008 The Absolut Company vars anläggning i Åhus är i fortsatt utveckling.

Finansiering och bilden av BRS

Förutsättningarna för att öka BRS-koncernens framtida intäkter är begränsade samtidigt som behovet av en samlad internationell marknadsföring snarast ökar. Det dotterbolag, Invest in Skåne, som varit mest framgångsrikt med att ta in projektpengar från bl.a. EU räknar med väsentligt lägre projektintäkter kommande år. Från ägarna Region Skånes och Kommunförbundet Skånes sida är det inte givet att de kan gå in med utökade satsningar.

Mellan 2009 och 2017 svarade ägarna för 72 procent av BRS-koncernens intäkter. I rapporten ”Region Skånes långsiktiga planeringsförutsättningar 2017-2026” står det att ”... ett ökat skatteunderlag och övriga intäktsökningar inte räcker till för att finansiera Region Skånes verksamheter de kommande åren”.

I rapporten ”Region Skånes långsiktiga planerings-förutsättningar 2017-2026” står det att ”... ett ökat skatteunderlag och övriga intäktsökning-ar inte räcker till för att finansiera Region Skånes verksamheter de kommande åren”.

I de enskilda dotterbolagen pågår ett arbete mot ökad kostnadseffektivitet/produktivitet. Tourism in Skåne arbetade tidigt fram strategier för destinationsutveckling och digitalisering. Invest in Skåne ska hantera väntade intäktsminskningar genom ökad digital närvaro och ökat samarbete med bland andra Business Sweden. Sedan några år pågår ett arbete för en ökad koncernsamverkan vilket Anna Nordström Carlsson, styrelseordförande i Film i Skåne, tycker är positivt.

Ska vi göra vår röst hörd i regionen tror jag att en samlad röst från alla BRS-bolagen kan vara starkare uppåt mot politiken. Inom BRS tycker jag att samverkan utvecklats mycket under de senaste två, tre åren De fyra dotterbolagen inom Business Region Skåne skapar tillsammans förutsättningar för att fler kommer till Skåne och för att regionen blir attraktiv så att fler vill bo här och betala skatt här.

Film i Skåne kan dra nytta av Tourism in Skåne och Event in Skåne. De kan dra nytta av oss. En framtidsfråga som redan diskuteras ur ett koncernperspektiv är behovet av att börja arbeta med internationell talangrekrytering och hur detta ska finansieras. En lösning kan vara att genom ökad produktivitet skapa utrymme för detta nya verksamhetsområde utan att öka koncernens intäkter. En annan lösning är att leta efter kompletterande finansiering från t.ex. det skånska näringslivet.

Nya finansiärer eller utökad finansiering från ägarna ställer krav på en tydligare redovisning av koncernens samlade resultat. Här pågår redan ett arbete där BRS koncernchef Susanne Magnusson beskriver hur de arbetar för att skapa en närmare kontakt med båda sina ägare samt för att ge ägarna en tydligare bild av koncernens samlade verksamhet och resultat. BRS fyra dotterbolag har gentemot sina styrelser tagit fram ett urval nyckeltal, KPI:er. Koncernmässigt saknas dock ett urval kompletta tidsserier över de viktigaste nyckeltalen och ett urval kvalitativa uppföljningar av verksamhetens utveckling över tid. I den externa kommunikationen finns en tendens mot att lyfta fram ett stort antal enskilda framgångar som t.ex. ett nytt stort event eller filminspelning eller ett år med rekordmånga investeringar eller gästnätter.

Benchmarking och ägarskap

Av intervjuerna med BRS dotterbolags verkställande direktörer framgår att det upplevs att det finns stora svårigheter med att jämföra BRS-bolagens resultat med andra aktörer i t.ex. Köpenhamn, Stockholm eller Göteborg på grund av avvikande ägarbild eller struktur. I den danska utredningen ”Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen”  noterar danska Erhvervsministeriets utredare Damvad, Struense och McKinsey att ”... det är grundläggande svårt att mäta effekter av näringslivsinsatser...” och efterlyser gemensamma nationella mätmetoder. Samma behov när det gäller benchmarking av olika aktörer torde finnas i Sverige. Mal-mös kommunalråd och moderbolagets styrelsesuppleant Märta Stenevi (MP) vänder på perspektivet och lyfter fram behovet av ett tydligare ägarskap – att det vore bra om Kommunförbundet Skåne och Region Skåne passade på att göra ett omtag med ägandet i BRS.

Det handlar om att få ett mera moget ägarskap - vill vi något med ägandet eller är det något vi bara  förvaltar? Jag tycker det finns ett viktigt syfte och ett värde i att värna de här verksamheterna.

Samarbetet över Öresund i förändring

Öresundsbron ger Skåne ett unikt läge med kort restid till huvudstaden Köpenhamn och dess internationella flygplats. Tio procent av Malmöbornas förvärvsinkomster tjänas nu i Danmark. BRS-koncernen har genom sina dotterbolag ett löpande samarbete med Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen och Copenhagen Film Fund för att dra nytta av Öresunds-regionens gränsregionala fördelar.

Efter en politisk uppgörelse i maj 20184 om förenkling av det danska systemet för närings-livsstöd väntas det dansk-svenska politiska samarbetet the Greater Copenhagen & Skåne Committee behöva anpassas till den nya danska erhvervsfremmelov som Folketinget kommer att besluta om under hösten 2018. Den nya lagen innebär att de danska regionerna från och med 2019 inte får arbeta med eget näringslivsfrämjande arbete och turistfrämjande arbete samt att den regionala finansieringen av Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity lyfts över till statlig nivå. Detta kan även komma att påverka BRS-koncernens uppdrag och samarbeten över Öresund.

Sidan uppdaterad 09 mar 2021, kl 13:38