Hoppa till huvudinnehåll
Test
Om oss

Förord – BRS 10 år

DECENNIERAPPORT av Øresundsinstituttet


Förord

I tio år har Business Region Skåne arbetat för att stärka Skånes attraktionskraft genom att attrahera fler besökare, fler evenemang och möten, fler företag och fler filmproduktioner till vårt landskap. Detta firar vi nu med denna decennierapport i vilken vi blickar tillbaka på de tio årens resultat. Men vi står inte still. Därför tittar vi även framåt för att se hur vi kan göra Skåne ännu starkare i den framtida konkurrensen.

Syftet med vår verksamhet är att skapa bästa möjliga framtid för medborgarna i Skåne. Vi vill bidra till den långsiktiga regionala utvecklingen, skapa fler arbetstillfällen och öka tillväxten. Detta gör vi i nära samarbete med kommunala, regionala och nationella aktörer – såväl inom det offentliga som i det privata.

Arbetet i BRS-koncernen leds av våra fem bolagsstyrelser. Vi är en resultatfokuserad koncern som gör verkstad av de uppdrag som vi får från våra ägare Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Under dessa tio år har fantastiska krafter från kommuner, regionen, näringslivet, akademi och statliga myndigheter bidragit till att BRS lyckats med genomförandet av de strategier som styrelserna beslutat om och som dotterbolagens drivande och motiverade medarbetare verkställt. Tillsammans har vi sett till att strategierna burit frukt och gett ett starkare Skåne.

Vi vill nu, efter tio intensiva år, både uppmärksamma och få möjlighet att reflektera över de långsiktiga effekter som vårt uppdrag ger möjlighet till.

Vi hoppas att den decennierapport som du nu har i handen ger dig en tydlig bild av det uppdrag och de resultat och effekter som koncernen levererat under tio år och hur vi ser på framtiden, de utmaningar och möjligheter som finns i en alltmer globaliserad värld.

Samtidigt som vi ser goda möjligheter för Skåne finns stora utmaningar inom flera områden, men genom att arbeta för en attraktiv region skapar vi bättre förutsättningar för att forma en framtid med möjligheter för de som bor och verkar i Skåne och de som vill komma hit för att vara med och skapa morgondagens Skåne.

Vi hoppas att du finner decennierapporten intressant, och du får mer än gärna ta kontakt med oss om du vill diskutera rapportens innehåll och slutsatser!

Anders Karlsson
styrelseordförande Business Region Skåne

Susanne Magnusson
vd Business Region Skåne

 


 

Sammanfattning

Business Region Skåne fyller tio år under 2018, men arbetet med att marknadsföra Skåne går tillbaka till 1980 då Skånes turistråd registerades som ideell förening. Film i Skåne bildades 1995 och när Region Skåne bildades 1999 tillkom investeringsarbetet. Business Region Skåne, BRS, bildades 2008 av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne för att skapa en sammanhållen och stabil koncern.

BRS har utvecklats i tre faser: uppstartsfas 2008-2011, dotterbolagens mognadsfas 2012-2014 och från 2015 pågår en koncernmässig mognadsfas med ökad samordning mellan dotterbolagen.

Skåne drabbades hårdare av finanskrisen än andra regioner i Sverige. Under 2014-2015 noterar dock Produktivitetskommissionen en förbättrad produktivitet medan det skånska näringslivets satsningar på FoU fortsatt att minska efter att Astra Zenecas lagt ned sin forskningsanläggning i Lund och Sony Mobile genomfört flera stora neddragningar. Trots att det skapats många nya jobb har Skåne fortfarande lägst sysselsättningsgrad i Sverige även när Öresundspendlingen räknas in.

Inom de områden Business Region Skånes dotterbolag verkar har Skåne utvecklats väl efter finanskrisen. BRS arbete utgör en av flera faktorer bakom utvecklingen. Antalet kommersiella gästnätter ökade med 33 procent mellan 2008 och 2017. Under 2016 omsatte den skånska besöksnäringen enligt Tourism in Skåne/HUI Research 39 miljarder kronor. Mellan 2009 och 2017 medverkade dotterbolaget Invest in Skåne till mer än 170 internationella investeringar och mer än 200 skånska exportorder.

Antalet sysselsatta i utlandsägda företag i Skåne ökade med 13 procent till 90 771 personer mellan 2008 och 2017. Event in Skåne har nu tillsammans med partners värvat sammanlagt omkring 400 event och möten (inräknat återkommande event), vilka sammantaget skapat en turismekonomisk omsättning till ett värde av mer än två miljarder kronor. Mellan 2013 och 2017 satsade Film i Skåne 80 miljoner kronor på att medfinansiera film- och tv-projekt som gav 298 miljoner kronor i direkt omsättning i Skåne och 802 miljoner kronor i totala samhällsintäkter.

Bildandet av BRS har skapat en tydlig strukur när det gäller regionens arbete med varumärket Skåne och marknadsföringen av regionen. Det finns även ett värde i att ha en samlad skånsk organisation som kan samarbeta och delta i projekt såväl regionalt som nationellt och internationellt för att öka resurserna och genomslaget av den skånska marknadsföringen.

I en tid av knappa resuser och disruptiva förändringar av näringsliv och samhälle ställs stora krav på BRS-koncernens fortsatta utveckling av affärsmodeller och produktivitet. Det pågående arbetet med en ökad koncernsamordning är viktigt inte bara för att skapa interna synergier utan även för att ge en tydligare bild av verksamheten och dess resultat. I denna rapport noteras behovet av att skapa koncernmässiga tidserier över utvalda nyckeltal samt att utveckla gemensamma nationella mätmetoder för att möjliggöra benchmarking med andra aktörer.

Om rapporten

Øresundsinstituttet har fått i uppdrag av Business Region Skåne, BRS, att göra en historisk översikt och strukturrapport för verksamhetens första tio år samt de framtida förutsättningarna för verksamheten.

Den här rapporten bygger på 16 intervjuer med nyckelpersoner i och omkring Business Region Skåne samt genomgång av årsredovisningar, tidningsartiklar, rapporter och annan skriftlig dokumentation som ställts till förfogande. Rapporten visar hur BRS-koncernen utvecklats organisatoriskt samt de mätresultat koncernen har tagit fram för att visa på effekterna av deras arbete. Vidare redovisas ett urval övergripande nyckeltal för utvecklingen i Skåne som bedömts relevanta i förhållande till BRS verksamhet. Fokus i rapporten ligger på att skildra den strukturella utvecklingen, inte på att utvärdera verksamheten och dess resultat.

Kapitlet om verksamhetens framtida förutsättningar bygger på resultat från strukturgenomgången av BRS-koncernen, genomförda intervjuer samt relevanta rapporter om globala och regionala trender. Samtliga uppgifter om styrelserepresentanters och intervjupersoners eventuella politiska uppdrag avser läget innan valet den 9 september 2018.

Sidan uppdaterad 02 jul 2021, kl 13:38