Hoppa till huvudinnehåll
Cyklar i korsning i Malmö centrum

Business Region Skåne - årsrapport 2018

Global konkurrenskraft är viktigt för Skåne och samtidigt möter Skåne en alltmer skarpare internationell konkurrens. Detta gör det än viktigare att Skåne som plats och varumärke stärks internationellt. 

Koncernen Business Region Skåne AB har en tillväxtskapande roll i Skåne och de direkta resultaten av 2018 års arbete är ökad synlighet, företagande och sysselsättning. 

2018 fyllde Business Region Skåne tio år och för att sammanfatta dessa tio års resultat samt blicka framåt tog BRS-koncernen fram en decennierapport. I denna kunde man konstatera att antalet kommersiella gästnätter ökade med 33 procent mellan 2008 och 2017, att mellan 2009 och 2017 medverkade Invest in Skåne till mer än 170 internationella investeringar och mer än 200 skånska exportorder, att antalet sysselsatta i utlandsägda företag i Skåne ökade med 13 procent mellan 2008 och 2017, att Event in Skåne tillsammans med partners har värvat sammanlagt omkring 400 event och möten, samt att Film i Skåne satsade 80 miljoner kronor 2013-2017 på att medfinansiera film- och tv-projekt som gav 298 miljoner kronor i direkt omsättning i Skåne och 802 miljoner kronor i totala samhällsintäkter.

Dessa resultat och effekter visar att Business Region Skånes unika konstruktion och gedigna arbete ger resultat som stärker Skåne på lång sikt.

- Vi är en resultatfokuserad koncern som gör verkstad av de uppdrag som vi får från våra ägare Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Under dessa tio år har fantastiska krafter från kommuner, regionen, näringslivet, akademi och statliga myndigheter bidragit till att BRS lyckats med genomförandet av de strategier som styrelserna beslutat om och som dotterbolagens drivande och motiverade medarbetare verkställt, sade Anders Karlsson, ordförande i Business Region Skåne AB:s styrelse, när rapporten presenterades i samband med koncernens årliga styrelsedag i november. 

Rapporten togs fram tillsammans med Øresundsinstituttet som med sin kunskap om regionen och inblick Business Region Skånes förutsättningar kunde bidra till en bred och djupgående analys av BRS verksamhet.

Dotterbolagen i koncernen visar på fortsatt starka framgångar i att stärka attraktionskraften för Skåne som visas genom en ökande besöksnäring, investeringar i företag, filmproduktioner och evenemang. Läs mer i respektive dotterbolags årsrapport.

Strategiskt arbete för stärkt varumärke

Under 2018 lanserades den nya varumärkesverktygssajten Sharingskane.se med målet att involvera fler aktörer i arbetet med att stärka platsvarumärket Skåne. Sajten är ett strategiskt verktyg för att beskriva de styrkor som platsen Skåne har idag, och för att bidra till en tydligare bild av Skåne internationellt och nationellt. 

Samarbetet inom Greater Copenhagen 

Business Region Skåne deltog i Greater Copenhagen-samarbetet inom varumärke och marknadsföring. Varumärket Greater Copenhagen är ett strategiskt viktigt komplement till Business Region Skånes varumärkesportfölj och rätt använt bidrar det till att öka Skånes attraktionskraft internationellt. Samarbetet inom Greater Copenhagen öppnar även spännande möjligheter för att stärka Skåne inom en rad andra områden, som till exempel infrastruktur, life science med mera. 

Regionerna på den danska sidan som ingår i samarbetet har fått en rad stora förändringar i sina uppdrag vilket påverkar Greater Copenhagen. BRS följer utvecklingen och är en aktiv part i diskussionerna kring framtiden för samarbetet. 

Utvecklade budskap

Under slutet av året inledde BRS en uppdateringsprocess av de budskap som används för att beskriva hur koncernen kan bidra till att möta de utmaningar som Skåne står inför. Slutsatserna i decennierapporten utgör en viktig grund för detta arbete och under 2019 fortsätter arbetet med att tydligare berätta hur BRS stärker Skåne. 

Viktiga verktyg för kommunikationen av budskapen togs fram under 2018, varav de nya bolagssajterna var en av de viktigaste delarna.